Adatvédelmi tájékoztató

hatályos: 2014. március 15. napjától

1. Az adatkezelõ személye

2. Fogalmi meghatározások

3. Alapelvek

4. Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, idõbeli terjedelme

5. Adattárolás módja, biztonság

6. Jogorvoslati jogok

 

 

1. Az adatkezelõ személye

 

A  HÁTADAT SZÖVETKEZET    (a továbbiakban: HÁTADAT/adatkezelõ), mint adatkezelõ magára nézve kötelezõnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát.

Az adatkezelõ Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak és a mindenkori adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak.

A www.adatvedelmiiroda.hu alatt megtalálható web oldallal kapcsolatosan felmerülõ adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhetõ http://www.adatvedelmiiroda/node/31 címen.

Az adatkezelõ fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és a fenti közzétételre.

 

Az adatkezelõ adatai:

 

Név:                                       HÁTADAT Szövetkezet

Székhely:                                2120 Dunakeszi, Szent István u. 31. I/11.

Képviselõ:                               dr. Takács Tamás – az igazgatóság elnöke

Elérhetõség tel:                        +36 30 253 9573

Elérhetõség e-mail:                    adatvedelmiiroda@gmail.com, webaudit@yahoo.com

Cégjegyzékszám:                      13-02-051233

Nyilvántartó cégbíróság:            Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                                 24871884-1-13

Naih azonosító:                         3454/2014.

Adatvédelmi felelõs:                   dr. Takács Tamás

Tárhely szolg.:                           www.webpark.hu (1135 Bp. Lehel u. 31., tel: 70/944-7008,

                                                e-mail: info@webpark.hu)

2. Fogalmi meghatározások

Személyes adat:

Az Info törvényben (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) megjelölt fogalom alapján:

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (érintettel) kapcsolatba hozható adat, - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Az érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

A hozzájárulás:

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelõ tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körû vagy egyes mûveletekre kiterjedõ - kezeléséhez;

Az adatkezelõ:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Az adatkezelés:

Bármely mûvelet,  amit az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végeztek vagy a mûveletek összessége, így például gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Az adattovábbítás:

Amennyiben  az adatot meghatározott harmadik személy (adatkezelõn és érintetten kívül) számára hozzáférhetõvé teszik;

A nyilvánosságra hozatal:

Akkor áll fent, amikor az adatot bárki számára hozzáférhetõvé teszik;

A tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Az adattörlés:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges az adatkezelõ által;

Az adatzárolás:

az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott idõre történõ lehetetlenné tétele;

Az adatmegsemmisítés:

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Az adatfeldolgozás, adatfeldolgozó:

Az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl; aki végzi: az adatfeldolgozó.

 

3. Alapelvek

Az adatkezelõ kizárólag akkor és olyan adatot kezel, amely kezelésre jogszabályi felhatalmazása van és arról bejelentést tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

3.1. Személyes adat akkor kezelhetõ, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Az Infotv. alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselõjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Egyébként cselekvõképtelen és korlátozottan cselekvõképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselõjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen elõforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Személyes adat akkor is kezelhetõ, ha az adatkezelés a már felvett személyes adat vonatkozásában megfelel az Info tv. 6.§ (5) bekezdésének a) vagy b) pontjaiban foglaltaknak.

Személyes adat csak megfelelõ tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhetõ.

3.2. Az érintett elõzetes tájékoztatása

Az érintettet - egyértelmûen, közérthetõen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényrõl, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyérõl, az adatkezelés idõtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetõségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek és ha szükséges, idõszerûek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4. A személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és idõbeli terjedelme

Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson vagy törvényi felhatalmazáson alapul.

4.1. A honlap látogatóinak adatai

A honlapok látogatása során az adatkezelõ rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás idõpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.

Az adatokat a szerver maximum egy hónapig tárolja.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el.

A szolgáltató, technikai közremûködõként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttmûködõ harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépérõl, illetve beállíthatja böngészõjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenõen a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.

4.2. Hírlevél adatbázis

Az adatkezelõ a hírlevél adatbázisban a felhasználói nevet, az érintett jelszavának hash kódját, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, a regisztráció idõpontját, regisztrációkori IP címét kezeli.

 Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz.

A felhasználók azonosíthatósága, a hírlevél, egyéb direkt marketing célú megkeresés és a szolgáltatások személyre szabása érdekében további adatok megadására is van lehetõség: hol hallott elõször a termékrõl, milyen területen dolgozik, internet kapcsolatának fajtája, operációs rendszere, böngészõjének típusa, rendszeresen látogatott oldalai, rendszeresen felkeresett e-kereskedelmi oldalai és érdeklõdési köre.

Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem, és ha kért, milyen tartalmú hírlevelet kért, hogy hozzájárult-e ahhoz, hogy az adatkezelõ. direkt marketing céllal megkeresse (például telefonon, SMS-ben, valamint e-mail, vagy postai küldemény útján).

A megadott adatok többségének módosítását a honlapokon el lehet végezni, illetve postai úton is lehet kezdeményezni.

4.3. Kapcsolatfelvétel, megrendelõlap kitöltése

A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével a honlapokon található ûrlap segítségével, vagy e-mail útján lehet az adatkezelõvel felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a címzett csak rendeltetésszerûen használja fel, amennyiben üzleti kapcsolat nem jön létre, úgy az adatokat maximum 30 napig tárolja, üzleti kapcsolat létrejötte esetén a számviteli szabályoknak megfelelõen tárolja és kezeli az adatokat.

A számlázási adatokkal kapcsolatos adatkezelés kötelezõ a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig.

5. Adattárolás módja, biztonság

Az adatkezelõ honlapjait kiszolgáló szerverek a webpark.hu-nál találhatók.

5.1. Az adattárolás:

Az adatkezelõ a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhetõ (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelõ olyan mûszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelmérõl, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkezõ kockázatoknak megfelelõ védelmi szintet nyújt.

5.2.  Adatbiztonság

Az adatkezelõ az adatkezelés során megõrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerzõdés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektõl megvédendõ a szolgáltató megtesz minden tõle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetõvé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenõrzését is.

6. Jogorvoslati jogok

6.1. Tájékoztatás

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérõl, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet.

Az érintett kérelmére az adatkezelõ tájékoztatást ad az általa kezelt, illetõleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl (székhelyérõl) és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelõ a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetõ formában adja meg a tájékoztatást. Az esetleges hangfelvételt az érintett kifejezett írásbeli kérésére az adatkezelõ az írásbeli kérésben megadott e-mail címre küldi meg, 30 napon belül; az adatkezelõ által alkalmazott formátumban, az utólagos módosítástól védett formátumban. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérõ a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelõhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelõ költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követõen biztosítja.

6.2. Törlés

Az adatkezelõ a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszûnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Az adatkezelõ a helyesbítésrõl és a törlésrõl az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellõzhetõ, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.3. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelõ vagy az adatátvevõ jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetõvé teszi.

Az adatkezelõ. - az adatkezelés egyidejû felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményérõl a kérelmezõt írásban tájékoztatja.

 Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelõ az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetõleg az annak alapján tett intézkedésekrõl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelõnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétõl számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelõ az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevõ részére, ha az adatkezelõ egyetértett a tiltakozással, illetõleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

6.4. Hatósági, bírósági jogorvoslat

Az adatkezelõ tevékenysége ellen panasz tehetõ, vizsgálati vagy hatósági eljárás indítható az Infotörvény alapján:

Név:                Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely:        1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím:        1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon:          +36 (1) 391-1400
Telefax:           +36 (1) 391-1410
E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelõ ellen bírósághoz is fordulhat.  A bírósági hatásköri és illetékességi szabályok jelölik meg, hogy a konkrét ügyben melyik bíróságnál lehet kezdeményezni az eljárást.